Nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Pagal 2018-10-03 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – VMI), teisės departamento direktorės Rasos Virvilienės raštą Nr. (32.44-31-3E)-RM-34227 ir pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – PPTFPĮ) 25 str. 2 d. nuostatasfizinis asmuopradėjęs vykdyti patikos ir bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklą ar ją nutraukęs, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti VMI apie veiklos vykdymo pradžią arba pabaigą laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti patikos ir bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo pat virtinimas, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organo nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus.

Pagal PPTFPĮ) 2 str. 15 d. nuostatas, patikos ir bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėju laikomas ir fizinis asmuo suteikęs registruotą biurą, buveinę (adresą) ir pan., o teisės aktuose nėra aiškiai apibrėžta klausimai, kurie pateikti toliau (atsakymai pateikti FNTT prie LR VRM pinigų plovimo prevencijos valdybos):

1) pagal PPTFPĮ  25 str. 2 d. nuostatas, <…> Asmenys, iki įstatymo įsigaliojimo pradėję vykdyti ir po įstatymo įsigaliojimo toliau vykdantys patikos ir bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklą, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir VMI, PPTFPĮ 25 str. 2 d. nurodytą informaciją <…>

Klausimas: Jeigu fizinis asmuo, 2010 m. suteikė buveinę (registraciją), steigdamas UAB ar kitą juridinį vienetą ir jis yra to juridinio vieneto akcininkas (1) arba – jeigu jis nėra akcininkas (2) (o tik suteikė buveinę juridiniam  vienetui), ar turi teikti laisvos formos pranešimą VMI apie praeities tokius įvykius (iki PPTFPĮ įsigaliojimo) ir jeigu jis tokį veiksmą atliko vieną kartą (1), ir jeigu tokį veiksmą atliko kelis kartus (2), keliems juridiniams vienetams (3)?

FNTT atsakymas: jeigu fizinis asmuo 2010 m. suteikė buveinę (registracijos adresą) steigdamas juridinį asmenį ir jis yra to juridinio asmens akcininkaspareigos registruoti patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos nėra.

2) 1 punkte nurodytų atveju, fizinis asmuo suteikęs buveinę juridiniam vienetui, negalėjo supažindinti ir nebus susipažinęs jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organo nariai ir naudos gavėjai su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinkamais reikalavimais, kadangi jų nebuvo.

Klausimas: Kaip turėtų elgtis fizinis asmuo suteikęs biurą juridiniam vienetui šiuo atveju iki įstatymo įsigaliojimo?

FNTT atsakymas: jeigu fizinis asmuo 2010 m. suteikė buveinę (registracijos adresą) steigdamas juridinį asmenį ir jis nėra to juridinio asmens akcininkaskyla pareiga registruoti patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklą, nepriklausomai nuo to, ar buveinės (registracijos adresas) suteiktas vieną ar kelis kartus.

3) 1 punkte nurodytu atveju, pagal 2018-10-03 VMI teisės departamento direktorės Rasos Virvilienės raštą Nr. (32.44-31-3E)-RM-34227 ir PPTFPĮ 25 str. 2 d. nuostatas, fizinio asmens teikiamame laisvos formos pranešimeturi būti paslaugų teikėjo patvirtinimas, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organo nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus.

Klausimas: Kokia forma ir kokiu būdu fizinis asmuo, turėtų patvirtinti ir gauti įstatyme nurodytą patvirtinimą, iš įstatyme nurodytų asmenų ar organų?

FNTT atsakymas: PPTFĮ 25 str. 2 d. nuostata įsigaliojo 2018 m. lapkričio 1 d., todėl patikos ir bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjas, kuris veiklą pradėjo vykdyti ankščiaunuo 2018-11-01 turi pareigą susipažinti ir supažindinti, su PPTF prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais, o atitikimo reikalavimams faktą, deklaruoti:

4) pagal PPTFPĮ  25 str. 2 d. ir teisės departamento direktorės Rasos Virvilienės raštą Nr. (32.44-31-3E)-RM-34227, <…> Fizinis asmuo, nutraukęs vykdyti patikos ir bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pabaigos privalo informuoti VMI apie veiklos vykdymo pabaigą laisvos formos pranešimu <…>

KlausimasKaip turėtų elgtis fizinis asmuo ir ar turi teikti minėtą pranešimą VMI, jeigu iki įstatymo įsigaliojimo buvo suteikęs buveinės adresą juridiniams asmeniui vieną kartą (1) ar kelis kartus (2) ir jeigu jis yra to juridinio asmens akcininkas (3) ir jeigu jis nėra akcininkas (4). Vėliau šis fizinis asmuo nevykdė minėtų operacijų, ar tai skaitosi, kad jis nutraukė veiklą ir privalo teikti pranešimą VMI?

FNTT atsakymas: PPTFĮ 25 str. 2 d. nustatyta tvarka registruojamos tik šiuo metu faktiškai rinkoje teikiamos patikos ir bendrovių steigimo ar administravimo paslaugos, t.y. jeigu paslaugos teikiamos ar naujai pradedamos teikti, kyla pareiga tai registruoti, o jeigu nustojama jas teikti, kyla pareiga faktą išregistruoti. Tuo atveju, jei patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikimo veikla buvo vykdyta bet buvo nutraukta iki PPTFĮ 25 str. 2 d. įsigaliojimo, nekyla pareiga registruoti patikos ir bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjo veiklos.

Nuo 2019 m. sausio 1 d.

Nuo 2019 m. sausio 1 d.visi LR įsteigti juridiniai asmenys, pagal PPTFĮ 25 str. 1 d., išskyrus kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė [1]privalo gauti, atnaujinti ir saugoti žemiau nurodytą tikslią informaciją apie savo Naudos gavėjus ir ją pateikti juridinių asmenų dalyvių sistemos (toliau – JADIS)ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo duomenų pasikeitimo ir pateikia Naudos gavėjo duomenis:

1)vardas ir pavardė;
2)gimimo data;
3)asmens kodas;
4)valstybė, išdavusi asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą;
5)gyvenamosios vietos adresas;
6)turimas nuosavybės teises ir apimtį arba kitokios kontrolės teises:
a)         akcijų skaičių;

b)         balsavimo teisių skaičių procentais;
c)         valdybos pirmininkas;
d)         valdybos narys;
e)         vyresnysis vadovas;
f)          kitos pareigos;
g)         perleistų balsavimo teisių skaičius procentais.

Naudos gavėjų laikomas:

a) Juridinio asmens atžvilgiu:

  1. fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą akcijų arba balsavimo teisių, dalį. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis (fiziniai) asmuo (asmenys), kontroliuojantis (kontroliuojantys) įmonę arba kelias įmones, kuri (kurios) turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas (laikomi) netiesioginiu (netiesioginiais) savininku (savininkais);
  2. vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu pagal a) punktą naudos gavėjas nebuvo nustatytas.

a) Patikos struktūros atžvilgiu:

  1. patikėtojas;
  2. patikėtinis, pvz., kuris steigia įmones, suteikia buveinę, veikia kaip formalus akcininkas ar vadovas;
  3. saugotojas;
  4. fizinis asmuo, gaunantis naudą iš juridinio asmens;
  5. kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos struktūrą, turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis.

c) Administruojančio ir lėšas skirstančio juridinio asmens ar į patiką panašios formos subjekto atžvilgiu: fizinis asmuo, einantis 2 punkte nurodytoms pareigoms lygiavertes pareigas.

© FNTT informuoja savo atsakyme, kad nėra įgaliota teikti oficialius teisės aktų išaiškinimus!