Interneto svetainės

www.algoritmas.eu

Privatumo politika

 1. UAB „Algoritmas“, kodas 132644399, buveinės adresas – Vokiečių g. 187 – II a., 45251 Kaunas (toliau – Duomenų valdytojas) šia Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato Asmens duomenų tvarkymo sąlygas Duomenų valdytojo veikloje bei naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine algoritmas.eu (toliau – Interneto svetainė). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą asmeniui (toliau – Duomenų subjektui) apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudoja.
 2. Už Asmens duomenų tvarkymą atsakingu darbuotoju galima susisiekti elektroniniu paštu kaunas@algoritmas.eu.
 3. Labai svarbu:
  • atidžiai susipažinti su šia Privatumo politiką nes, kiekvieną kartą lankantis Duomenų valdytojui priklausančioje Interneto svetainėje sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje bei nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.
  • Duomenų subjektas pateikdamas savo Asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.
 4. Šioje Privatumo politikoje naudojamos:
  1. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas). Fizinis asmuo, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti pagal identifikatorių: vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis ir neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija arba operacijų seka, kaip rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  3. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena ar kartu su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos (toliau – ES) arba valstybės narės teise.
  4. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.
  5. Duomenų subjektas – šioje Privatumo politikoje laikomas Atstovas, Besikreipiantis asmuo, Klientas, Kandidatas, Skambinantieji telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.
  6. Atstovas – asmuo atstovaujantis Duomenų valdytojo partnerius (paslaugų tiekėjus), tiek fizinius, tiek juridinius asmenis.
  7. Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.
  8. Kandidatas – asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.
  9. Klientas – asmuo, sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl buhalterinių paslaugų teikimo.
  10. Skambinantysis telefonu – asmuo skambinantis Internetinėje svetainėje nurodytu kontaktiniu telefonu dėl paslaugų teikimo ir/ar kitais klausimais.
  11. Slapukai ( – cookies) – itin nedidelės apimties tekstiniai failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Internetinėje svetainėje, standųjį diską. Jie leidžia atpažinti lankytoją per kitus apsilankymus Internetinėje svetainėje, išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis.
 5. Duomenų valdytojas Asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
 6. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Duomenų valdytojo Internetinę svetainę. Jaunesnis negu 16 metų asmuo, prieš pateikdami asmeninę informaciją, privalo gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
 7. Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

II. KOKIĄ INFORMACIJA APIE DUOMENŲ SUBJEKTĄ RENKAMA

 1. Duomenų valdytojas gali rinkti sekančią informaciją:
  1. tiesiogiai Duomenų subjekto pateiktą informacija;
  2. informacija, kaip duomenų subjektas naudoja Duomenų valdytojo Interneto svetainę.
 2. Jeigu Duomenų subjektas lankosi Duomenų valdytojo Interneto svetainėje, gali būti renkama informaciją, kuri atskleidžia Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Detalesnė informacija pateikiama XIII skyriuje – Slapukai.
 3. Duomenų valdytojas gali gauti informacijos apie Duomenų subjektą iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią Duomenų valdytojas gauna Duomenų subjekto arba Duomenų subjektą. Informacijos apie Duomenų subjektą Duomenų valdytojas gali gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų teikiamų paslaugų, kai prie jų prisijungia Duomenų subjektas, pvz. per paskyras “Facebook” tinkle ir pan.
 4. Duomenų valdytojas taip pat gali rinkti ir kitą informaciją apie Duomenų subjektą, jo įrenginį ar jo naudojimąsi Duomenų valdytojo svetainės turiniu, tik Duomenų subjekto sutikimu.
 5. Duomenų subjektas gali pasirinkti nepateikti tam tikros informacijos Duomenų valdytojui, tačiau tuomet Duomenų subjektui gali būti neleidžiama naudotis Duomenų valdytojo siūlomomis paslaugomis.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS UŽKLAUSŲ VYKDYMO TIKSLU

 1. Duomenų valdytojas tvarko tokius Besikreipiančiųjų asmenų (įskaitant Skambinančiuosius telefonu), asmens duomenis:
  1. Vardas ir pavardė;
  2. Telefono numeris;
  3. Elektroninio pašto adresas.
 2. Besikreipiančiųjų duomenys Duomenų valdytojo nėra perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytas išimti.
 3. Duomenų valdytojo Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens duomenis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.), pagrindu.

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PASLAUGŲ TEIKIMO TIKSLU

 1. Duomenų valdytojas vykdydamas savo įsipareigojimus pagal paslaugų teikimo sutartis, gali tvarko tokius fizinių asmenų ar juridinių asmenų Atstovų asmens duomenis:
  1. vardas ir pavardė;
  2. asmens kodas;
  3. adresas;
  4. įgaliojimas ir jo galiojimo laikas;
  5. atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamuoju asmeniu);
  6. pareigos;
  7. telefono numeris;
  8. elektroninis paštas;
  9. kiti Asmens duomenys, kurie reglamentuojami teisės aktuose ir kurių tvarkymas nėra uždraustas.
 2. Duomenų valdytojo Duomenys gaunami tiesiogiai iš Klientų ar jų atstovų, turint jų sutikimą pagal paslaugų teikimo sutartį ir pagal ją vykdant prisiimtus įsipareigojimus, ar/ir įstatymo nustatyta tvarka, pagal poreikį gali būti perduodami valstybinėms institucijoms, kurioms privaloma teikti duomenis vadovaujantis teisės aktais.
 3. Duomenų valdytojas gali pateikti Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nenurodytiems Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) Duomenų valdytojui ir tvarko Klientų ir Duomenų subjektų Asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdamas duomenų tvarkytojus Duomenų valdytojas imasi visų reikiamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
 4. Asmens duomenų paslaugų teikimo tikslais tvarkymo pagrindu yra:
  1. duomenų subjekto sutikimas;
  2. sutarties su Duomenų subjektu vykdymas;
  3. Duomenų valdytojo teisinė prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p., b) p. ir c) p.).

V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS PERSONALO ATRANKOS TIKSLAIS

 1. Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais tvarko Kandidato savanoriškai pateiktus Asmens duomenis tokia apimtimi, kokia Asmens duomenys buvo pateikti Kandidato.
 2. Duomenų valdytojo Duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų ir/ar iš trečiųjų asmenų teikiančių darbo skelbimų internetinių svetainių. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.
 3. Kandidatų duomenys Duomenų valdytojo tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir įvertinant jo duomenų pateikimą kaip aktyvų sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis konkrečios personalo atrankos (paskelbtos ar kitu būdu tapusios žinomos Kandidatui) ir/ar prašymu prieš sudarant sutartį (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1d. a) ir b) p.).

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SUTARČIŲ SU PARTNERIAIS/TIEKĖJAIS VYKDYMO TIKSLU

 1. Duomenų valdytojas bendradarbiaudamas su partneriais (paslaugų teikėjais) gali tvarkyti tokius fizinių ar juridinių asmenų Atstovų asmens duomenis:
  1. vardas ir pavardė;
  2. asmens kodas;
  3. adresas;
  4. įgaliojimas ir galiojimo laikas;
  5. atstovaujamas asmuo (ryšys su atstovaujamuoju asmeniu);
  6. pareigos;
  7. telefono numeris;
  8. elektroninis paštas.
 2. Duomenų valdytojo Duomenys gaunami tiesiogiai iš Atstovų ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.
 3. Asmens duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f) p.).

VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ŽAIDIMŲ, AKCIJŲ, KONKURSŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAIS

 1. Duomenų valdytojas Asmens duomenis gali tvarkyti žaidimų, akcijų ar konkursų vykdymo tikslais, tik turėdamas Duomenų subjekto sutikimą. Duomenų valdytojas gali rinkti šiuos Dalyvių (Duomenų subjektų) asmens duomenis:
  1. vardas ir pavardė;
  2. nuotraukos;
  3. telefonas;
  4. elektroninis paštas.
 2. Duomenų valdytojo Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų dalyvaujančių žaidimuose, akcijose ir/ar konkursuose nėra perduodami tretiesiems asmenims, tačiau gali būti viešai skelbiami Duomenų valdytojo Internetinėje svetainėje ir/arba Duomenų valdytojui priklausančioje socialinio tinklo Facebook ir kitų socialinių tinklų paskyrose. Duomenų valdytojas, turint Duomenų subjekto sutikimą, gali skelbti Duomenų subjekto:
  1. vardą ir pavardę (arba socialiniuose tinkluose registruotą Duomenų subjekto pseudonimą);
  2. nuotrauką.
 3. Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens duomenis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.) pagrindu.

VIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

 1. Duomenų valdytojas su naujienlaiškių gavėjais gali siekti dalintis tik aktualiomis naujienomis ir kita naudinga informacija. Tai įgyvendina vadovaudamasis šia Privatumo politika.
 2. Duomenų valdytojas Asmens duomenis gali tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu, tik turėdamas aiškiai išreikštą Duomenų subjekto sutikimą. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys:
  1. vardas ir pavardė;
  2. Pavardė;
  3. telefono numeris;
  4. elektroninio pašto adresas.
 3. Išsiuntus naujienlaiškį Duomenų valdytojas gali rinkti statistinius duomenis apie Duomenų subjekto elgesį susijusį su naujienlaiškio naudojimu ir turiniu (pavyzdžiui, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kokios nuorodos Duomenų subjekto buvo atidarytos ir pan.).
 4. Duomenų subjekto elektroninio pašto adresas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Google ir kitas reklamos platformas, pritaikant reklamą tikslinei auditorijai.
 5. Pagal Duomenų subjekto pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas Duomenų subjekto Asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Bet kada Duomenų subjektas gali atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis automatizuotu (įskaitant profiliavimą) tvarkymo būdu arba tam prieštarauti (jeigu toks būdas būtų taikomas).
 6. Asmens duomenis gaunant tiesiogiai iš Duomenų subjektų, Duomenų valdytojas gali perduoti tik tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas tam tikslui, kad išsiųstų elektroninius laiškus ir pritaikytų per reklamos platformas užsakomos reklamos pobūdį.
 7. Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1d. a) p.).
 8. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų:
  1. paspausdamas Duomenų valdytojo siusto naujienlaiškio pabaigoje ar internetinėje svetainėje esančią nuorodą – Atsisakyti naujienlaiškio;
  2. parašydamas el. paštu info@eu arba paskambindamas telefonu +370 (615) 60600;
  3. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagristo Duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

IX. ASMENENS DUOMENŲ TVARKYMAS KITAIS TIKSLAIS

 1. Asmens duomenų tvarkymas Duomenų valdytojo gali būti atliekamas ir kitais tikslais (pvz. pagal kitas paslaugų teikimo sutartis ar pan.), tačiau tik prisilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

X. DUOMENŲ SUBJEKTO INFORMACIJOS APSAUGA

 1. Duomenų valdytojo Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų, vadovaujantis Duomenų valdytojo įdiegtomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, siekiant apsaugotume visą informaciją, kurią Duomenų valdytojas renka paslaugų teikimo tikslais.
  Svarbu pabrėžti ir priminti, kad nors Duomenų valdytojas imasi tinkamų veiksmų Asmens duomenų informacijai apsaugoti, tačiau nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
 2. Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei atsižvelgdamas į asmens duomenų tvarkymo tikslus. Asmens duomenų saugojimo terminai yra sekantys:
Asmens duomenų tvarkymo tikslasSaugojimo terminas
Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymas užklausų įvykdymo tikslais1 metai nuo užklausos įvykdymo dienos. Išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektas kreipiasi dėl Duomenų valdytojo prekių pirkimo ar paslaugų  teikimo. Tuomet taikomas bendrasis 10 metų terminas
Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslais10 metų nuo paskutinio kontakto
Kandidatų Asmens duomenų tvarkymas personalo atrankos tikslais4 mėnesiai po to, kai Kandidatas yra priimamas į darbą. Ilgesniam Kandidatų gyvenimo aprašymo ir kitų duomenų saugojimui reikalingas Kandidato sutikimas
Atstovų asmens duomenų tvarkymas sutarčių su partneriais vykdymo tiksluSutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio pasibaigimo
Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymas žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslais1 metai nuo konkurso įvykdymo dienos
Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu5 metai nuo sutikimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, jei Duomenų subjektas pageidauja, šį terminą pratęsti
 1. Išimtys dėl saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek jos nepažeidžia Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir tinkamai dokumentuotos.
 2. Pasibaigus šioje Politikoje ir teisės aktuose nustatytiems terminams ir jei jie nebuvo pratęsti, Asmens duomenys bus sunaikinami Duomenų valdytojo taip, kad jų negalima būtų atgaminti ir atkurti.

XI. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 1. Svetainės lankytojai, kaip Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
  1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  5. turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  6. turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti), kai Duomenų subjektas savo asmens duomenis pateikė Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
  7. nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
  8. pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 2. Jei Duomenų subjektas nebenori, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galima rašyti elektroninį laišką adresu kaunas@algoritmas.eu arba skambinti telefonu +370 (615) 60600 ir nesutikti, kad Duomenų subjekto Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, net nenurodant nesutikimo motyvų.
 3. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų:
  1. įteikiant tiesiogiai arba išsiunčiant paštu adresu – Vokiečių g. 187 – II a., 45251 Kaunas;
  2. elektroniniu paštu – kaunas@algoritmas.eu.
 4. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
 5. Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai teisės aktų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Duomenų subjekto, Duomenų valdytojo ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

XII. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

 1. Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja, pvz. nuoroda į Duomenų valdytojo Facebook profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Duomenų subjektas turi asmeniškai susipažinti su privatumo nuostatomis, kurias taiko trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, jeigu jomis naudojasi Duomenų subjektas.
 2. Jei duomenis apie save Duomenų subjektas pateikė „Facebook“ pagalba, Duomenų valdytojas supranta, jog Duomenų subjektas sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir elektroniu paštu gali su juo susisiekti Duomenų valdytojas ir pateikti paslaugų pasiūlymus.

XIII. SLAPUKAI

 1. Duomenų subjektui besilankant Duomenų valdytojo Interneto svetainėje, Duomenų valdytojas pateikia tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Duomenų subjekto poreikiams. Tokiam tikslui reikalingi ir naudojami slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant Interneto svetainėje ir yra išsaugomi Duomenų subjekto kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Duomenų subjektą kaip ankstesnį tam tikros Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jo lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat, slapukai padeda užtikrinti sklandų Internetinių svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.
 2. Duomenų valdytojo Interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:
Slapuko pavadinimasAprašymas / Naudojimo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
_utm.gif, _utmb, _utmc, _utmt, _dc_gtm_UA-#, _gali, _gat, _gid, NIDNaudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinktiSvetainės atidarymo metuIki svetainės lango uždarymoinformacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterio tipą, apsilankymus, praleistą laiką
_gaNaudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų vartotojų patirtį besilankant svetainėjeSvetainės atidarymo metu2 metaiSvetainės unikalus identifikatorius
viewed_cookie_policyNaudojamas naudotojo veiksmų tikrinimuiSvetainės atidarymo metu1 metaiAr naudotojas perskaitė privatumo politiką.
frNaudojamas pasiekti „Facebook“ socialinio tinklo naudotojus, kurie lankėsi algoritmas.eu svetainėje.Svetainės atidarymo metu6 mėnesiaiUnikalus naudotojo numeris
 1. Slapukus galima valdyti ir ištrinti. Duomenų subjektui naudojant naršyklę Duomenų valdytojo teikiamam turiniui pasiekti, galima konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl nežinant kaip pakeisti slapukų nuostatas, galima pasiskaityti naršyklės žinyno meniu. Duomenų subjekto įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorim, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, galima pasinaudoti daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia atsisakyti slapukų naudojimosi. Daugiau informacijos apie slapukų valdymą adresu:
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
 2. Svarbu žinoti, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
 3. Duomenų valdytojo Interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius.
  Svarbu žinoti, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus, todėl jei paspaudus nuorodą iš Duomenų valdytojo Interneto svetainės Duomenų subjektas pateks į kitas Internetines svetaines, privalėtų atskirai pasidomėti tų svetainių Privatumo politika.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 2. Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

XV. KONTAKTAI

 1. Dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos iškiltų klausimai, maloniai prašome kreiptis tel. +370 (615) 60600 arba elektroniniu paštu info@algoritmas.eu.

Atnaujinta 2018-08-31